Regulaminy

Informacje & Regulaminy

Wyciąg Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nisku przyjętego uchwałą nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 grudnia 2008r.

§1
Informacje ogólne

1. Cmentarz Komunalny w Nisku jest miejscem pochówku zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie i światopogląd.
2. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Nisku przy ul. Głowackiego, zwanego dalej „Cmentarzem” należy do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
3. Administratorem Cmentarza jest przedsiębiorca prowadzący Cmentarz na podstawie umowy zawartej z Gminą Nisko.
4. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzających grobach i w ich otoczeniu.
5. Przebywanie na terenie Cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób starszych.
6. Na terenie Cmentarza bezwzględnie nie dozwolone jest :

 • przebywanie w stanie nietrzeźwym,
 • uprawianie żebractwa,
 • wprowadzanie zwierząt,
 •  montowanie ławek w ciągach komunikacyjnych (alejkach),
 • poruszania się po terenie Cmentarza rowerami i motocyklami,
 • prowadzenia jakiej kol wiek działalności gospodarczej lub zarobkowej,
 • wyrzucania śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone,

7. Na terenie Cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia Administratorowi Cmentarza dokonywania następujących czynności:

 • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,
 • wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
 • wykonywania ceremonii pogrzebowych,

8. Zarządzający Cmentarzem oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • prace wykonywane na terenie Cmentarza bez ich wcześniejszego zgłoszenia Administratorowi.
 • dewastacje, kradzieży, akty przemocy, pobicia.

9. Osoby poszkodowane zobowiązane są do zgłoszenia zdarzeń wymienionych w ust. 8 w Komendzie powiatowej Policji w Nisku przy ul. Sandomierskiej.
10. Biuro Administratora Cmentarza czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7°°-15°°,w sobotę 7°°-13°° i udziela zainteresowanym wszelkich informacji.
11. Biuro mieści się na terenie Cmentarza w budynku przy II-giej bramie przy ul. Głowackiego.

§2
Rodzaje grobów, opłaty i likwidacja grobów.

1. N a terenie Cmentarza grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie z planem zagospodarowania i numeracją kwater.
2. Na Cmentarzu urządza się groby:

 • ziemne,
 • murowane pojedyncze,
 • murowane rodzinne,
 • urnowe,

3. Miejsca pod grób sprzedawane są według stawek opłat ustalonych przez Burmistrza gminy i Miasta Nisko. Opłaty te pobierane są przez Administratora nie pózniej niż w dniu pogrzebu.
4. Zakup miejsca pod grób „za życia” jest możliwy tylko za zgodą Burmistrza Gminy i Miasta Nisko wydana na pisemny wniosek zainteresowanego.
5. Opłata za miejsce pod grób rodzinny murowany (wieloosobowy) jest opłatą jednorazową.
6. Opłaty za miejsca pod groby ziemne i groby murowane pojedyncze wnosi się na okres 20 lat.
7. Przedłużenie umowy na dalszy okres 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty za miejsce pod grób w wysokości obowiązującej w dniu jej płatności.
8. wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
9. Wszystkie groby ziemne oraz groby murowane pojedyncze na Cmentarzu po upływie 20 lat od pochowania lub wniesienia ostatniej opłaty, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o Cmentarzach i chowaniu zmarłych, mogą być likwidowane i ponownie wykorzystane do chowania zmarłych, jeżeli zainteresowane osoby, lub instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na następny okres i nie uiszczą stosownych opłat. Nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych do chowania urn (art. 7 ust.3 ustawy, z dnia 31 stycznia 1959r. o Cmentarzach i chowaniu zmarłych).
10. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczona na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji, a o fakcie zamiaru likwidacji grobu Administrator powiadamia w miarę możliwości osoby opiekujące się grobem.

§3
Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych.

Przyjecie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu poniższych dokumentów:

 • karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, a w przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, karta zgonu wystawiona w języku innego państwa, winna być przedłożona z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.
 • zezwolenia prokuratora dołączonego do karty zgonu w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.
§4
Ochrona przyrody.

1. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym,
2. Zieleń na Cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki, kwiaty) podlega ochronie przed zniszczeniem.
3. Sadzenie lub wycinanie drzew na terenie Cmentarza może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach zgodnie z planem zagospodarowania tereny Cmentarza.

§5
Zasady funkcjonowania osób fizycznych i wykonawców wykonujących prac na Cmentarzu.

1. W celu wykonania prac na Cmentarzu należy:

 • przedłożyć według ustalonego przez Administratora Cmentarza wzoru zgłoszenie robót
 • zapoznać się z niniejszym Regulaminem
 • dokonać opłaty według obowiązującego cennika

2. Miejsce grzebalne na którym wykonane mają być roboty muszą być opłacone zgodnie z obowiązującymi opłatami
3. Zakres robót nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego
4. Prowadzenie robót może odbywać się terminach ustalonych z Administratorem Cmentarza
5. przypadku gdy w sąsiedztwie robót odbywa się ceremonia pogrzebowa dla zachowania powagi i szacunku osobie zmarłej wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania pochowku
6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach a także naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
7. Zarządzający Cmentarzem i Administrator Cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakości kosztów terminów wykonania robót ,gwarancji i innych parametrów robót, które winny być przedmiotem umowy między zlecającym roboty a wykonawcą.

§6
Postanowienia końcowe.

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Zarządzającemu Cmentarzem służą uprawnienia wynikające z przepisów poszczególne rodzaje naruszeń
2.W sprawie nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.295 z póz. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.